LOTO
99
Thống kê loto 99 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 3 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Năm
2024
Tháng
8 / 8
Ngày
1 / 1
Thứ
7 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 59 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 14 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 3 lần
03 về 3 lần
04 về 1 lần
05 về 3 lần
06 về 1 lần
07 về 3 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 4 lần
12 về 2 lần
13 về 3 lần
14 về 5 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 3 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 3 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 10 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 11 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -11 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 02/05 Thứ 5
2 nháy 20/04 Thứ 7
2 nháy 14/03 Thứ 5
2 nháy 11/03 Thứ 2
2 nháy 03/03 Chủ nhật