LOTO
63
Thống kê loto 63 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 4 lần
ĐIỂM
4 / 6

2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 -

Năm
2024
Tháng
9 / 8
Ngày
2 / 1
Thứ
8 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 60 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 5 lần
03 về 4 lần
04 về 1 lần
05 về 3 lần
06 về 2 lần
07 về 1 lần
08 về 3 lần
09 về 0 lần
10 về 3 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 5 lần
14 về 3 lần
15 về 4 lần
16 về 2 lần
17 về 0 lần
18 về 1 lần
19 về 0 lần
20 về 3 lần
21 về 2 lần
22 về 4 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 2 lần
27 về 3 lần
28 về 1 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 11 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 8 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 7 lần
12 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -5 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 15/07 Thứ 2
2 nháy 10/07 Thứ 4
2 nháy 03/07 Thứ 4
2 nháy 15/06 Thứ 7
2 nháy 06/06 Thứ 5
2 nháy 02/05 Thứ 5
2 nháy 20/04 Thứ 7
2 nháy 03/03 Chủ nhật
2 nháy 22/01 Thứ 2
2 nháy 05/01 Thứ 6