LOTO
78
Thống kê loto 78 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 2 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 -

Năm
2024
Tháng
6 / 8
Ngày
0 / 1
Thứ
8 / 8
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 56 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 0 lần
03 về 3 lần
04 về 7 lần
05 về 3 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 5 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 2 lần
13 về 4 lần
14 về 0 lần
15 về 1 lần
16 về 0 lần
17 về 0 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 1 lần
21 về 0 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 5 lần
27 về 3 lần
28 về 3 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 12 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -1 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 09/06 Chủ nhật
2 nháy 26/05 Chủ nhật
2 nháy 03/05 Thứ 6
2 nháy 04/04 Thứ 5
2 nháy 13/03 Thứ 4
2 nháy 09/03 Thứ 7
2 nháy 27/02 Thứ 3
2 nháy 04/02 Chủ nhật
2 nháy 28/01 Chủ nhật