LOTO
53
Thống kê loto 53 của năm 2024
Điểm hôm nay 19/06/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
4 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 -

Năm
2024
Tháng
8 / 7
Ngày
1 / 1
Thứ
12 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
2 ngày
Nháy
3 - 0 điểm
về 46 lần Tháng 01 về 12 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 6 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
05 về 2 lần
06 về 0 lần
07 về 2 lần
08 về 1 lần
09 về 5 lần
10 về 2 lần
11 về 2 lần
12 về 1 lần
13 về 2 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 3 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 0 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 1 lần
26 về 1 lần
27 về 0 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 4 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 3 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 09/06 Chủ nhật
2 nháy 13/03 Thứ 4
2 nháy 01/01 Thứ 2