LOTO
12
Thống kê loto 12 của năm 2024
Điểm hôm nay 19/06/2024 là: 1 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
1 / 6

1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 -

Năm
2024
Tháng
6 / 8
Ngày
0 / 1
Thứ
4 / 7
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 48 lần Tháng 01 về 10 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 13 lần
Tháng 06 về 6 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 3 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 3 lần
08 về 0 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 3 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 0 lần
20 về 0 lần
21 về 0 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 1 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 3 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 4 lần
Thứ 5 về 6 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 12 lần
CN về 7 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -5 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -7 lần
2 ngày -3 lần
1 ngày -7 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 30/05 Thứ 5
2 nháy 25/05 Thứ 7
2 nháy 15/05 Thứ 4
2 nháy 01/04 Thứ 2
2 nháy 05/03 Thứ 3
2 nháy 29/01 Thứ 2
2 nháy 07/01 Chủ nhật
2 nháy 06/01 Thứ 7