LOTO
73
Thống kê loto 73 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 1 - 2 -

Năm
2024
Tháng
5 / 6
Ngày
0 / 1
Thứ
13 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 1 điểm
về 45 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 5 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 1 lần
04 về 2 lần
05 về 2 lần
06 về 1 lần
07 về 4 lần
08 về 6 lần
09 về 3 lần
10 về 1 lần
11 về 3 lần
12 về 1 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 3 lần
16 về 0 lần
17 về 1 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 3 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 13 lần
Thứ 4 về 4 lần
Thứ 5 về 8 lần
Thứ 6 về 3 lần
Thứ 7 về 4 lần
CN về 7 lần
20 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
12 ngày -2 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -1 lần
2 ngày -12 lần
1 ngày -4 lần
về liên tiếp 2 ngày 2 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
2 nháy 09/07 Thứ 3
2 nháy 11/06 Thứ 3
2 nháy 07/05 Thứ 3
2 nháy 05/05 Chủ nhật
2 nháy 28/04 Chủ nhật
2 nháy 19/03 Thứ 3
2 nháy 08/02 Thứ 5
2 nháy 01/01 Thứ 2