LOTO
77
Thống kê loto 77 của năm 2024
Điểm hôm nay 19/06/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

Năm
2024
Tháng
5 / 8
Ngày
1 / 1
Thứ
6 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 45 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 4 lần
02 về 4 lần
03 về 4 lần
04 về 1 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 1 lần
09 về 4 lần
10 về 0 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 2 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 3 lần
26 về 3 lần
27 về 0 lần
28 về 1 lần
29 về 1 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 4 lần
Thứ 3 về 5 lần
Thứ 4 về 6 lần
Thứ 5 về 7 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 4 lần
14 ngày -1 lần
10 ngày -3 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -4 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -7 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 03/05 Thứ 6
3 nháy 26/04 Thứ 6
2 nháy 25/04 Thứ 5
2 nháy 01/02 Thứ 5
2 nháy 20/01 Thứ 7
2 nháy 09/01 Thứ 3