LOTO
62
Thống kê loto 62 của năm 2024
Điểm hôm nay 19/06/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 5 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 -

Năm
2024
Tháng
3 / 9
Ngày
2 / 1
Thứ
11 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 1 điểm
về 51 lần Tháng 01 về 4 lần
Tháng 02 về 12 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 17 lần
Tháng 06 về 3 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 5 lần
05 về 0 lần
06 về 0 lần
07 về 3 lần
08 về 0 lần
09 về 3 lần
10 về 4 lần
11 về 0 lần
12 về 3 lần
13 về 4 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 4 lần
18 về 2 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 2 lần
22 về 3 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 3 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 8 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 5 lần
CN về 6 lần
21 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -2 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -4 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 22/05 Thứ 4
2 nháy 19/05 Chủ nhật
2 nháy 17/05 Thứ 6
3 nháy 13/05 Thứ 2
2 nháy 25/04 Thứ 5
3 nháy 10/04 Thứ 4
2 nháy 02/04 Thứ 3
2 nháy 17/02 Thứ 7
3 nháy 07/02 Thứ 4
2 nháy 04/01 Thứ 5