LOTO
34
Thống kê loto 34 của năm 2024
Điểm hôm nay 26/05/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2 - 1 - 1 -

Năm
2024
Tháng
6 / 6
Ngày
1 / 0
Thứ
5 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 0 điểm
về 30 lần Tháng 01 về 10 lần
Tháng 02 về 5 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 4 lần
Tháng 05 về 6 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 1 lần
07 về 1 lần
08 về 0 lần
09 về 2 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 3 lần
15 về 3 lần
16 về 3 lần
17 về 1 lần
18 về 1 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 2 lần
22 về 2 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 1 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 0 lần
30 về 0 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 2 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 4 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 5 lần
19 ngày -1 lần
14 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -1 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -2 lần
1 ngày -9 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
2 nháy 14/01 Chủ nhật
2 nháy 03/01 Thứ 4