LOTO
39
Thống kê loto 39 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 4 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
4 / 6

1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 -

Năm
2024
Tháng
6 / 8
Ngày
2 / 1
Thứ
9 / 7
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 1 điểm
về 54 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 8 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 5 lần
03 về 3 lần
04 về 0 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 3 lần
08 về 3 lần
09 về 1 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 4 lần
16 về 2 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 6 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 2 lần
27 về 0 lần
28 về 0 lần
29 về 2 lần
30 về 0 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 8 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 5 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 7 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -2 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -6 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 02/07 Thứ 3
2 nháy 19/05 Chủ nhật
2 nháy 03/04 Thứ 4
2 nháy 20/02 Thứ 3
2 nháy 08/02 Thứ 5
3 nháy 20/01 Thứ 7