LOTO
20
Thống kê loto 20 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Năm
2024
Tháng
8 / 9
Ngày
4 / 1
Thứ
7 / 9
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 62 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 11 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 7 lần
Tháng 05 về 8 lần
Tháng 06 về 7 lần
Tháng 07 về 8 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 0 lần
02 về 3 lần
03 về 2 lần
04 về 7 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 0 lần
08 về 1 lần
09 về 3 lần
10 về 0 lần
11 về 0 lần
12 về 2 lần
13 về 6 lần
14 về 2 lần
15 về 2 lần
16 về 4 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 2 lần
21 về 3 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 2 lần
25 về 1 lần
26 về 4 lần
27 về 3 lần
28 về 0 lần
29 về 1 lần
30 về 2 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 7 lần
Thứ 4 về 4 lần
Thứ 5 về 9 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 15 lần
CN về 9 lần
10 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -9 lần
5 ngày -5 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 10 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 14/07 Chủ nhật
2 nháy 04/07 Thứ 5
3 nháy 13/04 Thứ 7
2 nháy 30/03 Thứ 7
2 nháy 21/03 Thứ 5
2 nháy 09/03 Thứ 7
2 nháy 04/03 Thứ 2
2 nháy 16/02 Thứ 6