• Trang chủ
  • Bảng đặc biệt thứ và tháng KQXS Miền Bắc

Bảng đặc biệt thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các chạm đặc biệt về nhiều nhất từ trên xuống. Dựa vào đây bạn biết đặc biệt về chạm nhiều nhất và ít nhất trong thứ và tháng


Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 5-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 9-1 lần

3 Càng 2-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 6-4 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 0-1 lần

Chạm 6-9 lần
Chạm 9-8 lần
Chạm 1-7 lần
Chạm 4-7 lần
Chạm 7-7 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 8-6 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 0-3 lần
Chạm 2-2 lần

Tổng 1-5 lần
Tổng 4-5 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
2
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 2-1 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 4-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 2-1 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-3 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 5-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 4-1 lần

3 Càng 3-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 9-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 5-1 lần

Chạm 4-10 lần
Chạm 0-9 lần
Chạm 3-7 lần
Chạm 7-5 lần
Chạm 8-5 lần
Chạm 5-4 lần
Chạm 6-4 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-1 lần

Tổng 0-4 lần
Tổng 3-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 4-1 lần
3
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 3-4 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 4-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 4-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 7-3 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 3-3 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 8-5 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 5-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 3-1 lần

3 Càng 3-7 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần

Chạm 3-12 lần
Chạm 2-8 lần
Chạm 4-8 lần
Chạm 9-8 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 1-5 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 8-1 lần

Tổng 8-6 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 6-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 4-1 lần
4
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 0-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-3 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 6-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 9-7 lần
4 Càng 2-5 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 5-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần

3 Càng 3-8 lần
3 Càng 6-6 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 2-1 lần

Chạm 9-10 lần
Chạm 2-8 lần
Chạm 4-8 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 0-6 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 8-5 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 3-2 lần

Tổng 1-6 lần
Tổng 7-5 lần
Tổng 5-4 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 8-1 lần
5
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 6-4 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 1-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 2-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 6-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 4-1 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 9-2 lần

3 Càng 0-6 lần
3 Càng 3-6 lần
3 Càng 1-4 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 6-1 lần

Chạm 6-10 lần
Chạm 8-8 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 3-7 lần
Chạm 7-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 0-6 lần
Chạm 1-4 lần
Chạm 5-4 lần
Chạm 4-2 lần

Tổng 5-6 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 4-5 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 8-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 6-1 lần
6
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 7-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 0-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 6-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 7-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 1-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 6-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 8-1 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 2-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 8-2 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 3-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 4-1 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 4-1 lần
4 Càng 8-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 5-3 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 2-1 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 7-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 4-7 lần
4 Càng 0-5 lần
4 Càng 7-5 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 8-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần

3 Càng 5-6 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 2-5 lần
3 Càng 3-4 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 9-1 lần

Chạm 2-10 lần
Chạm 9-10 lần
Chạm 6-9 lần
Chạm 0-6 lần
Chạm 5-6 lần
Chạm 7-5 lần
Chạm 8-5 lần
Chạm 3-4 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 4-2 lần

Tổng 5-5 lần
Tổng 6-5 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 8-4 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 2-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 7-1 lần
7
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 7-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 2-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
Chạm 6-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 2-1 lần
Tổng 2-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 8-1 lần
3 Càng 8-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 9-2 lần
Chạm 4-1 lần
Chạm 8-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 5-1 lần
3 Càng 3-2 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 2-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 9-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần
Chạm 1-1 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 5-1 lần
Chạm 9-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 8-1 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 3-1 lần
3 Càng 0-2 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 3-1 lần
Chạm 6-1 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 9-1 lần
Chạm 7-2 lần
Chạm 0-1 lần
Chạm 3-1 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 7-1 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 9-2 lần
4 Càng 2-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 7-1 lần
4 Càng 8-1 lần

3 Càng 0-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 3-2 lần
3 Càng 6-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 4-1 lần

Chạm 3-6 lần
Chạm 0-5 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 6-3 lần
Chạm 7-3 lần
Chạm 9-3 lần
Chạm 2-2 lần
Chạm 5-2 lần
Chạm 8-2 lần
Chạm 4-1 lần

Tổng 2-3 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 5-1 lần
Tổng 6-1 lần
Tổng 8-1 lần
Tổng 9-1 lần
89101112Tổng
4 Càng 5-6 lần
4 Càng 0-4 lần
4 Càng 4-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 1-1 lần

3 Càng 0-5 lần
3 Càng 3-5 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 6-1 lần
3 Càng 7-1 lần

Chạm 6-9 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 3-7 lần
Chạm 5-6 lần
Chạm 7-6 lần
Chạm 0-5 lần
Chạm 1-5 lần
Chạm 4-5 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 9-3 lần

Tổng 5-6 lần
Tổng 7-6 lần
Tổng 1-4 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 0-1 lần
Tổng 4-1 lần
Tổng 8-1 lần
Tổng 9-1 lần
4 Càng 7-6 lần
4 Càng 6-5 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 5-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 1-1 lần
4 Càng 8-1 lần

3 Càng 4-5 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 2-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 3-1 lần

Chạm 0-14 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 1-6 lần
Chạm 6-6 lần
Chạm 7-5 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 3-2 lần
Chạm 4-2 lần
Chạm 5-2 lần

Tổng 9-8 lần
Tổng 0-4 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 6-2 lần
Tổng 8-2 lần
4 Càng 7-7 lần
4 Càng 6-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 4-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 8-1 lần

3 Càng 6-5 lần
3 Càng 9-5 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 3-3 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 8-2 lần
3 Càng 4-1 lần

Chạm 5-10 lần
Chạm 3-9 lần
Chạm 4-7 lần
Chạm 6-7 lần
Chạm 9-7 lần
Chạm 2-4 lần
Chạm 7-4 lần
Chạm 8-4 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 0-1 lần

Tổng 7-5 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 8-4 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 2-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 3-2 lần
Tổng 5-2 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 9-6 lần
4 Càng 1-5 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 0-2 lần
4 Càng 2-2 lần
4 Càng 3-2 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 6-2 lần
4 Càng 4-1 lần

3 Càng 3-7 lần
3 Càng 8-4 lần
3 Càng 4-3 lần
3 Càng 5-3 lần
3 Càng 9-3 lần
3 Càng 0-2 lần
3 Càng 1-2 lần
3 Càng 2-2 lần
3 Càng 6-2 lần

Chạm 8-9 lần
Chạm 4-8 lần
Chạm 9-8 lần
Chạm 2-6 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 6-6 lần
Chạm 5-5 lần
Chạm 7-4 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 1-2 lần

Tổng 7-5 lần
Tổng 2-4 lần
Tổng 4-4 lần
Tổng 3-3 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 6-3 lần
Tổng 8-3 lần
Tổng 1-2 lần
Tổng 0-1 lần
4 Càng 4-5 lần
4 Càng 1-4 lần
4 Càng 2-4 lần
4 Càng 0-3 lần
4 Càng 6-3 lần
4 Càng 8-3 lần
4 Càng 7-2 lần
4 Càng 3-1 lần
4 Càng 5-1 lần
4 Càng 9-1 lần

3 Càng 3-5 lần
3 Càng 6-5 lần
3 Càng 0-3 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 5-1 lần
3 Càng 9-1 lần

Chạm 6-10 lần
Chạm 7-8 lần
Chạm 3-6 lần
Chạm 9-6 lần
Chạm 1-5 lần
Chạm 0-4 lần
Chạm 4-4 lần
Chạm 5-4 lần
Chạm 8-4 lần
Chạm 2-3 lần

Tổng 2-4 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 1-3 lần
Tổng 4-3 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 8-3 lần
Tổng 9-2 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 0-6 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 2-3 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 7-3 lần
4 Càng 9-3 lần
4 Càng 1-2 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 4-1 lần

3 Càng 3-8 lần
3 Càng 0-5 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 8-3 lần
3 Càng 5-2 lần
3 Càng 7-2 lần
3 Càng 1-1 lần
3 Càng 2-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 9-1 lần

Chạm 3-9 lần
Chạm 9-9 lần
Chạm 4-8 lần
Chạm 6-8 lần
Chạm 2-7 lần
Chạm 7-4 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 8-3 lần
Chạm 0-2 lần
Chạm 5-1 lần

Tổng 3-9 lần
Tổng 6-7 lần
Tổng 5-3 lần
Tổng 0-2 lần
Tổng 4-2 lần
Tổng 7-2 lần
Tổng 8-2 lần
4 Càng 9-5 lần
4 Càng 4-4 lần
4 Càng 7-4 lần
4 Càng 8-4 lần
4 Càng 1-3 lần
4 Càng 3-3 lần
4 Càng 5-2 lần
4 Càng 0-1 lần
4 Càng 6-1 lần

3 Càng 3-6 lần
3 Càng 5-4 lần
3 Càng 9-4 lần
3 Càng 1-3 lần
3 Càng 2-3 lần
3 Càng 6-3 lần
3 Càng 0-1 lần
3 Càng 4-1 lần
3 Càng 7-1 lần
3 Càng 8-1 lần

Chạm 0-9 lần
Chạm 9-9 lần
Chạm 7-8 lần
Chạm 8-6 lần
Chạm 3-5 lần
Chạm 2-4 lần
Chạm 4-4 lần
Chạm 1-3 lần
Chạm 5-3 lần
Chạm 6-3 lần

Tổng 1-7 lần
Tổng 5-5 lần
Tổng 7-4 lần
Tổng 0-3 lần
Tổng 8-3 lần
Tổng 9-3 lần
Tổng 3-1 lần
Tổng 6-1 lần
4 Càng 7-27 lần
4 Càng 9-24 lần
4 Càng 0-22 lần
4 Càng 1-19 lần
4 Càng 8-19 lần
4 Càng 4-18 lần
4 Càng 2-17 lần
4 Càng 5-17 lần
4 Càng 6-17 lần
4 Càng 3-12 lần

3 Càng 3-35 lần
3 Càng 6-24 lần
3 Càng 9-21 lần
3 Càng 0-20 lần
3 Càng 8-20 lần
3 Càng 2-18 lần
3 Càng 5-18 lần
3 Càng 1-15 lần
3 Càng 4-13 lần
3 Càng 7-8 lần

Chạm 6-49 lần
Chạm 9-49 lần
Chạm 3-44 lần
Chạm 7-39 lần
Chạm 2-38 lần
Chạm 4-38 lần
Chạm 0-37 lần
Chạm 8-32 lần
Chạm 5-31 lần
Chạm 1-27 lần

Tổng 7-26 lần
Tổng 5-24 lần
Tổng 1-20 lần
Tổng 3-20 lần
Tổng 6-18 lần
Tổng 8-18 lần
Tổng 0-17 lần
Tổng 2-17 lần
Tổng 4-16 lần
Tổng 9-16 lần