LOTO
09
Thống kê loto 09 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Năm
2024
Tháng
2 / 8
Ngày
4 / 1
Thứ
10 / 7
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 1 điểm
về 52 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 3 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 10 lần
Tháng 07 về 2 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 1 lần
03 về 4 lần
04 về 1 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 0 lần
08 về 2 lần
09 về 0 lần
10 về 2 lần
11 về 3 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 4 lần
15 về 2 lần
16 về 4 lần
17 về 3 lần
18 về 3 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 3 lần
22 về 0 lần
23 về 2 lần
24 về 3 lần
25 về 1 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 2 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 10 lần
Thứ 5 về 6 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 6 lần
CN về 7 lần
16 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -5 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -2 lần
4 ngày -4 lần
3 ngày -2 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 7 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
về liên tiếp 5 ngày 1 lần
2 nháy 21/05 Thứ 3
3 nháy 03/04 Thứ 4
2 nháy 23/03 Thứ 7
2 nháy 29/01 Thứ 2
2 nháy 16/01 Thứ 3