LOTO
61
Thống kê loto 61 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 9 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 -

Năm
2024
Tháng
2 / 11
Ngày
2 / 2
Thứ
9 / 9
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
4 - 0 điểm
về 68 lần Tháng 01 về 10 lần
Tháng 02 về 11 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 13 lần
Tháng 05 về 12 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 2 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 1 lần
03 về 1 lần
04 về 3 lần
05 về 2 lần
06 về 4 lần
07 về 4 lần
08 về 4 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 4 lần
16 về 2 lần
17 về 1 lần
18 về 4 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 1 lần
24 về 4 lần
25 về 3 lần
26 về 2 lần
27 về 1 lần
28 về 3 lần
29 về 2 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 9 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 9 lần
13 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -9 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -13 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 5 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 18/06 Thứ 3
2 nháy 07/06 Thứ 6
2 nháy 08/04 Thứ 2
2 nháy 20/03 Thứ 4