LOTO
83
Thống kê loto 83 của năm 2024
Điểm hôm nay 19/06/2024 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 3 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
2 / 6

1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 -

Năm
2024
Tháng
5 / 7
Ngày
1 / 1
Thứ
6 / 6
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 43 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 7 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 2 lần
03 về 3 lần
04 về 0 lần
05 về 4 lần
06 về 2 lần
07 về 0 lần
08 về 2 lần
09 về 2 lần
10 về 2 lần
11 về 0 lần
12 về 5 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 1 lần
16 về 3 lần
17 về 2 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 1 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 1 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 0 lần
27 về 0 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 6 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 6 lần
16 ngày -2 lần
15 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -3 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -10 lần
về liên tiếp 2 ngày 5 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
2 nháy 05/05 Chủ nhật
3 nháy 12/04 Thứ 6
2 nháy 17/03 Chủ nhật
2 nháy 16/03 Thứ 7
2 nháy 05/03 Thứ 3
2 nháy 09/01 Thứ 3