LOTO
52
Thống kê loto 52 của năm 2024
Điểm hôm nay 16/07/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 6 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 -

Năm
2024
Tháng
7 / 10
Ngày
2 / 2
Thứ
9 / 9
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
7 - 0 điểm
về 67 lần Tháng 01 về 7 lần
Tháng 02 về 9 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 11 lần
Tháng 05 về 19 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 2 lần
02 về 1 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 3 lần
06 về 1 lần
07 về 2 lần
08 về 3 lần
09 về 1 lần
10 về 3 lần
11 về 5 lần
12 về 2 lần
13 về 2 lần
14 về 1 lần
15 về 5 lần
16 về 2 lần
17 về 3 lần
18 về 2 lần
19 về 0 lần
20 về 4 lần
21 về 3 lần
22 về 1 lần
23 về 2 lần
24 về 3 lần
25 về 0 lần
26 về 4 lần
27 về 1 lần
28 về 3 lần
29 về 3 lần
30 về 4 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 10 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 12 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 7 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 9 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -5 lần
2 ngày -10 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 11/07 Thứ 5
2 nháy 30/05 Thứ 5
2 nháy 26/05 Chủ nhật
3 nháy 20/05 Thứ 2
2 nháy 15/05 Thứ 4
2 nháy 05/05 Chủ nhật
2 nháy 28/02 Thứ 4