LOTO
42
Thống kê loto 42 của năm 2023
Điểm hôm nay 02/04/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 -

Năm
2023
Tháng
1 / 10
Ngày
2 / 1
Thứ
4 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
2 - 0 điểm
về 33 lần Tháng 01 về 14 lần
Tháng 02 về 10 lần
Tháng 03 về 8 lần
Tháng 04 về 1 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 4 lần
02 về 2 lần
03 về 1 lần
04 về 0 lần
05 về 0 lần
06 về 1 lần
07 về 0 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 2 lần
11 về 2 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 1 lần
15 về 0 lần
16 về 1 lần
17 về 2 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 3 lần
21 về 0 lần
22 về 1 lần
23 về 0 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 1 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 1 lần
30 về 1 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 4 lần
Thứ 4 về 7 lần
Thứ 5 về 5 lần
Thứ 6 về 5 lần
Thứ 7 về 2 lần
CN về 4 lần
14 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
5 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
3 ngày -3 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -6 lần
về liên tiếp 2 ngày 6 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 20/03 Thứ 2
2 nháy 11/01 Thứ 4