LOTO
34
Thống kê loto 34 của năm 2023
Điểm hôm nay 02/04/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6

1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 -

Năm
2023
Tháng
1 / 12
Ngày
4 / 1
Thứ
7 / 5
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
6 - 0 điểm
về 39 lần Tháng 01 về 13 lần
Tháng 02 về 13 lần
Tháng 03 về 12 lần
Tháng 04 về 1 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 3 lần
02 về 4 lần
03 về 0 lần
04 về 1 lần
05 về 1 lần
06 về 2 lần
07 về 0 lần
08 về 0 lần
09 về 4 lần
10 về 1 lần
11 về 1 lần
12 về 1 lần
13 về 1 lần
14 về 3 lần
15 về 0 lần
16 về 2 lần
17 về 0 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 0 lần
21 về 2 lần
22 về 0 lần
23 về 2 lần
24 về 0 lần
25 về 0 lần
26 về 2 lần
27 về 2 lần
28 về 0 lần
29 về 3 lần
30 về 0 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 6 lần
Thứ 3 về 2 lần
Thứ 4 về 1 lần
Thứ 5 về 13 lần
Thứ 6 về 3 lần
Thứ 7 về 7 lần
CN về 7 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -1 lần
4 ngày -3 lần
3 ngày -4 lần
2 ngày -6 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 3 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
2 nháy 19/03 Chủ nhật
2 nháy 27/02 Thứ 2
2 nháy 09/02 Thứ 5
2 nháy 02/02 Thứ 5
3 nháy 29/01 Chủ nhật
3 nháy 14/01 Thứ 7